خرما رطب انواع خرما انواع رطب http://dates-palm.mihanblog.com 2018-07-22T17:20:08+01:00 text/html 2016-10-16T08:48:47+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان از چگونگی کاشت درخت نخل خرما تا جداسازی پاجوش از پایه مادری http://dates-palm.mihanblog.com/post/21 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نخل&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/" href="http://irkhorma.ir/" title="خرما"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در طیف وسیعی از خاکها رشد و پرورش می یابد اما کیفیت محصول آن در خاکهای مختلف متفاوت خواهد بود نخل&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;نیاز به خاکهای عمیق زهکشدار با بافت مناسب(متمایل به شنی) و غنی از مواد غذایی و هوموس دارد اما با این حال در خاکهای کاملاً شنی و کاملاًرسی رشد و تولید محصول می کند و عوامل آب وهوایی ، آب و توپوگرافی از جمله عوامل تعیین کننده مناسب بودن یک منطقه جهت کاشت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;هستند.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای جداسازی پاجوش از پایه مادری ابتدا باید نخلستان ها را آبیاری نمود بعد از گاورو شدن خاک پای نخل باید خاک اطراف آن را کنار زد به طوری که محل اتصال پاجوش به پایه مادری ظاهر گردد و قبل از انجام عملیات جداسازی پاجوش برگهای اضافی و خشک هر پاجوش ابتدا حذف و سپس بقیه برگها جمع شده و توسط طناب باریک یا بوسیله برگ&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;به هم بسته شوند تا در حین کار جداسازی پاجوش اولاً به پاجوش آسیب نرسد ثانیاً برای عملیات جداسازی ایجاد مزاحمت نکند.<br><br>برای جداسازی پاجوش از پایه مادری ابتدا باید نخلستان ها را آبیاری نمود بعد از گاورو شدن خاک پای نخل باید خاک اطراف آن را کنار زد به طوری که محل اتصال پاجوش به پایه مادری ظاهر گردد و قبل از انجام عملیات جداسازی پاجوش برگهای اضافی و خشک هر پاجوش ابتدا حذف و سپس بقیه برگها جمع شده و توسط طناب باریک یا بوسیله برگ&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;به هم بسته شوند تا در حین کار جداسازی پاجوش اولاً به پاجوش آسیب نرسد ثانیاً برای عملیات جداسازی ایجاد مزاحمت نکند.<br><br>مناسب ترین کاشت عمقی است که محل بزرگترین قطر پاجوش با سطح خاک هم سطح گردد و عملیات کاشت باید صبح زود انجام شود تا از وارد آمدن تنش به نهال های کشت بافت یا پاجوش جلوگیری شود و در صورتیکه از نهال کشت بافت استفاده میشود باید کیسه های اطراف ریشه نهال با دقت برداشته شوند به گونه ای که بیشترین میزان از مواد بستر کاشت اطراف ریشه همراه آن باقی بماند.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;ایجاد پوشش مناسب در اطراف پاجوش&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;بعد از کاشت آن در خزانه یا زمین اصلی نیز از عواملی است که می تواند گیاه را در مقابل عوامل نامساعد محیطی از جمله سرما و گرما محافظت نماید و&nbsp;یکی از مناسب ترین و فراوان ترین این مواد برگ نخل&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;است که تقریباً در تمام مناطق جهت پوشش دادن پاجوش های کشت شده مورد&nbsp;استفاده قرار می گیرد و به این منظور هر پاجوش بوسیله ۸ -۶ برگ خرما که قسمت پایین و خاردار آن حذف شده پوشانده میشود عمل&nbsp;پوشش دادن پاجوش ها هرچه زودتر انجام شود بهتر است.<br><br>در روش آبیاری سطحی بهترین روش آبیاری روش تشتکی است و تشتک اطراف پاجوش باید ۸/ ۱ – ۵/ ۱ متر قطر و ۳۰ -۲۰ سانتیمتر&nbsp;عمق داشته باشد آبیاری به روش قطره ای بدلیل یکنواختی بیشتر رطوبت و همچنین گیرایی بیشتر پا جوش ها وضعیت مطلوب تری نسبت به روش سطحی دارد بعد از کاشت پاجوش باید فوراً آنرا آبیاری کرد و تا ۶ – ۴ ماه باید آبیاری به گونه&nbsp;ای صورت گیرد که خاک اطراف پاجوش مرتب مرطوب باشد.</p> text/html 2016-10-03T08:57:54+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان مراحل تکامل خرما را بشناسید http://dates-palm.mihanblog.com/post/20 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>مراحل تکامل&nbsp;</strong><a data-mce-href="http://irkhorma.ir/" href="http://irkhorma.ir/" title="خرما"><strong>خرما</strong></a><strong>&nbsp;را بشناسید:<br></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جالب است بدانید میوه&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/" href="http://irkhorma.ir/" title="خرما"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;از زمان تشکیل تا هنگام رسیده شدن باید ۴ مرحله را&nbsp;پشت‌سر بگذارد که عبارتند از: مرحله نخست که میوه‌ای به رنگ سبز، سفت و تلخ است و به آن (چاقالی) می‌گویند، ذخیره&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/article/%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" href="http://irkhorma.ir/article/%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" title="قندخرما"><strong>قند&nbsp;خرما</strong></a>&nbsp;در این مرحله گلوکز و فرکتوز است.در واقع مرحله دوم ۶ هفته به طول می‌انجامد. در این مرحله&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;هنوز سفت است، اما رنگ آن به زرد نارنجی یا قرمز تغییر می‌یابد و ذخیره قند آن عمدتا ساکاروز است و به آن&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" title="خرما خارک"><strong>خرما&nbsp;خارک</strong></a>&nbsp;می‌گویند.مرحله سوم که به آن&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/" href="http://irkhorma.ir/" title="رطب"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;می‌گویند، ۴ هفته طول می‌کشد. میوه در این مرحله نیمه رسیده و به رنگ&nbsp;قهوه‌ای است. مرحله چهارم ۲ هفته طول می‌کشد. در این مرحله میوه رسیده است. بعضی میوه را وقتی رنگش هنوز روشن است، برداشت و برای رسیده‌تر شدن در شرایط دمایی مناسب انبار می‌کنند. مانند&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85" title="رطب مضافتی"><strong>رطب مضافتی</strong></a>&nbsp;و کبکاب (زرد طلایی) و بعضی دیگر در گرمای&nbsp;خرماپزان&nbsp;بر سر نخل می‌مانند تا نیمه‌خشک شود که به آن&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" data-mce-href="http://irkhorma.ir/"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;می‌گویند، مثل&nbsp;<a data-mce-href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85" title="خرما پیارم"><strong>خرما&nbsp;پیارم</strong></a>&nbsp;.</p> text/html 2016-09-19T08:31:43+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/19 <h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.B1.DB.8C.D8.B4.D9.87_.D9.88.D8.A7.DA.98.D9.87" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ریشه واژه</span></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">واژه&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;ریشه و بنیاد فارسی داشته و از زبان فارسی به زبانهای هندی، اردو، ترکی، اندونزیایی و مالزیایی به سوی شرقی و یونانی به سوی غربی وارد شده است.</span></p><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.AA.D8.B1.DA.A9.DB.8C.D8.A8.D8.A7.D8.AA_.D8.B4.DB.8C.D9.85.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ترکیبات شیمیایی خرما</span></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;دارای ۲۵ درصد ساکاروز، ۵۰درصد [گلوکز]، و مواد آلبومینوئیدی، پکتین و آب می‌باشد. به‌علاوه دارای ویتامین‌های مختلف مانند ویتامین A،B،C،E و مقداری املاح معدنی می‌باشد.</span></p><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DA.86.D9.87_.DA.A9.D8.A7.D8.B4.D8.AA" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تاریخچه کاشت</span></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درخت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، از جمله&nbsp;ایران&nbsp;پرورش می‌یابد. با اینکه خاستگاه آن را&nbsp;میانرودان، عربستان و شمال آفریقا ذکر می‌کنند ولی بررسی‌های علمی، آن را به گونه‌ای به نام علمی P.H. Sivestris که در&nbsp;هندوستان&nbsp;می‌روید نسبت می‌دهند. باستانشناسان احداث نخلستان‌ها را به پنج هزار سال پیش نسبت داده‌اند زیرا نامی از آن بر لوحه‌های گلی ۵۰ سده پیش یافته‌اند.</span></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در ایران نخل و خرما از دوران باستان و پیش از هخامنشی کشت می‌شده. در ادبیات ساسانی از جمله در کتاب&nbsp;بندهشن&nbsp;از نخل یاد شده‌است. منابع چینی از ایران (در زبان ایشان&nbsp;<em>بوسی</em>، تلفظ چینیپارسی) به عنوان سرزمین نخل&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;که در نزدشان به نام عناب پارسی و&nbsp;عناب&nbsp;هزارساله مشهور بوده، یاد کرده‌اند. در پایان سده نهم میلادی، نخل خرما را از ایران به چین برده و در آنجا کشت کرده‌اند. در میان&nbsp;کشورهای اروپایی&nbsp;اسپانیا&nbsp;پیشینه بیشتری در کشت<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;دارد.</span></p><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D9.85.D8.AD.D8.B5.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.AA" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محصولات</span></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از برگ و شاخه درخت خرما سبد و زیرانداز تهیه می‌کنند. از هسته آن&nbsp;نان&nbsp;و از میوه خرما شراب و عسل. مردم صحرا هسته درخت خرما را آرد کرده و از آن نان می‌پزند یا در این هسته را بو داده و از آن به‌عنوان قهوه استفاده می‌کنند زیرا دم کرده آن بسیار مطبوع است و یا حتی این در را در آب برای چند روز خیس کرده و به‌عنوان غذای مقوی به شترهای خود می‌دهند.</span></p><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".DA.A9.D8.B4.D9.88.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AA.D9.88.D9.84.DB.8C.D8.AF.DA.A9.D9.86.D9.86.D8.AF.D9.87.D9.94_.D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کشورهای تولیدکنندهٔ خرما</span></h2><div class="thumb tleft" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><div class="thumbinner"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="thumbimage" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/2005dattes.png/400px-2005dattes.png" alt="" width="400" height="175" data-file-width="1425" data-file-height="625" style="border: none;"></span><div class="thumbcaption"><div class="magnify"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="صادرات خرما" href="http://irkhorma.ir/content/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">صادرات خرما</a>&nbsp;درسال ۲۰۰۵</strong></div><div class="thumbcaption"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div></div></div><table class="wikitable" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><th colspan="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ده تولیدکنندهٔ برتر خرما در سال ۲۰۰۷ ( تن)</span></th></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Flag_of_Egypt.svg/23px-Flag_of_Egypt.svg.png" alt="" width="23" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" style="border: none;">&nbsp;</span>مصر</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱٬۳۱۳٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Flag_of_Iran.svg/23px-Flag_of_Iran.svg.png" alt="" width="23" height="13" data-file-width="630" data-file-height="360" style="border: none;">&nbsp;</span>ایران</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱٬۰۰۰٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png" alt="" width="23" height="15" data-file-width="750" data-file-height="500" style="border: none;">&nbsp;</span>عربستان سعودی</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۹۸۲٬۵۴۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png" alt="" width="23" height="12" data-file-width="1200" data-file-height="600" style="border: none;">&nbsp;</span>امارات متحده عربی</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۷۵۵٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Flag_of_Pakistan.svg/23px-Flag_of_Pakistan.svg.png" alt="" width="23" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" style="border: none;">&nbsp;</span>پاکستان</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۵۵۷٬۵۲۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Flag_of_Algeria.svg/23px-Flag_of_Algeria.svg.png" alt="" width="23" height="15" data-file-width="900" data-file-height="600" style="border: none;">&nbsp;</span>الجزایر</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۵۲۶٬۹۲۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Flag_of_Iraq.svg/23px-Flag_of_Iraq.svg.png" alt="" width="23" height="15" data-file-width="411" data-file-height="274" style="border: none;">&nbsp;</span>عراق</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۴۴۰٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Flag_of_Sudan.svg/23px-Flag_of_Sudan.svg.png" alt="" width="23" height="12" data-file-width="600" data-file-height="300" style="border: none;">&nbsp;</span>سودان</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۳۳۲٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Flag_of_Oman.svg/23px-Flag_of_Oman.svg.png" alt="" width="23" height="12" data-file-width="600" data-file-height="300" style="border: none;">&nbsp;</span>عمان</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۲۵۵٬۸۷۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="flagicon"><img class="thumbborder" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Libya.svg/23px-Flag_of_Libya.svg.png" alt="" width="23" height="12" data-file-width="960" data-file-height="480" style="border: none;">&nbsp;</span>لیبی</span></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۱۷۵٬۰۰۰</span></td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مجموع تولید در جهان</strong></td><td align="right" style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">۶٬۹۰۸٬۰۹۰</strong></td></tr></tbody></table><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.A7.D8.B5.D8.B7.D9.84.D8.A7.D8.AD.D8.A7.D8.AA_.D9.86.D8.AE.D9.84_.D9.88_.D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اصطلاحات نخل و خرما</span></h2><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در مناطق خرماخیز ایران اصطلاحات و&nbsp;واژه‌های فارسی&nbsp;زیادی در ارتباط با نخلکاری رواج دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مچ مُخ، مُغ یا مُه به معنی نخل هم است. نام تنگه و منطقه هرمز هم از اهورامزدا و هرمزد و هورمزد تشکیل شده‌است.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فَسیل: ساقه اصلی درخت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;.در جیرفت به پاجوش نخل گفته میشود.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تیم: هر چه از فسیل بروید اعم از تنه و پاجوش.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تیم فسیل: آنچه در کنار تنه اصلی می‌روید.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مُه‌کُشَک یا مخ کش&nbsp;: درختچه‌ای که از تنه فسیل برآید.در بم و نرماشیر به آنها جنگ می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اَبار: گردی که از نخل نر ترشح می‌شود.در&nbsp;بم&nbsp;و&nbsp;نرماشیر&nbsp;به آنها بو می گویند.در جیرفت و میناب به آن ایوار میگویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گله‌بشکن&nbsp;یا تَرَکی: از آفت‌های نخل.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تازوغ: سوسکی از آفت‌های نخل.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مُشتاب: اتاقک یا سیلویی برای دانه‌دانه کردن و شیره‌گیری از خرما.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پنگ: خوشه</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تاره: خوشه نخل، زمانی که در غلاف خود قرار دارد و هنوز چوبی نشده است .</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پریچه یا پیرچه: الیاف اطراف برگ خرما که چسبیده به تنه درخت است. پریچه در بعضی مناطق به‌عنوان اسکاچ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در استان بوشهر همان «&nbsp;لیف&nbsp;» نامیده می شود .در جیرفت به آنها سیس می گویند. در بم و نرماشیر به آنها سی سی می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پیش: برگ درخت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a></span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پاگنه: انتهای پیش که متصل به درخت خرما است. در استان بوشهر این بخش «&nbsp;تاپول&nbsp;» نامیده می شود .در جیرفت به آنها تَگ می گویند. در بم و نرماشیر به آنها لتی می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دُم باز: خرمایی که نیمی از آن رسیده و حالت&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;داشته و نیمه ی بالایی به حالت خارک یا نارس باشد</span></li></ul><h2 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7_.D8.AF.D8.B1_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خرما در ایران</span></h2><div class="thumb tleft" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><div class="thumbinner"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="thumbimage" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Piarom_date.jpg/150px-Piarom_date.jpg" alt="" width="150" height="277" data-file-width="250" data-file-height="462" style="border: none;"></span><div class="thumbcaption"><div class="magnify"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div></div></div></div><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مصرف سرانه&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در ایران ۷ کیلوگرم است که میانگینی از مصرف سرانه ۲۵ کیلوگرمی استان‌های جنوبی و ۱ کیلوگرمی سایر استان‌ها می‌باشد. در ایران به طور سالانه، ۱ میلیون تن خرما تولید می‌شود که عمده مصرف داخلی آن در ماه رمضان صورت می‌گیرد. از میان محصول خرمای هر سال ایران، ۱۰ درصد برای&nbsp;<strong><a title="صادرات خرما" href="http://irkhorma.ir/content/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">صادرات خرما</a></strong>&nbsp;به کشورهای دیگر اختصاص می‌یابد، ۵۰ درصد به مصرف داخلی می‌رسد و ۴۰ درصد هم در مراحل مختلف برداشت محصول، ضایع‌شده و از بین می‌روند.</span></p><h3 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.A7.D8.B1.D9.82.D8.A7.D9.85_.D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام خرمای ایران</span></h3><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی خرما در بلوچستان ایران:<a title="خرما مضافتی" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما مضافتی</strong></a>&nbsp;(مرغوب ترین&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;جهان)، ربّی، شَکَری، حلیله، آبروگن، کَلَگی، چربان، حاشه ای، جوانداک، اشکنجک، پُپو، دِسکی، وردیوار، بَرنی، کلوت، مُلسی، کروچ،</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام&nbsp;بومی خرمای&nbsp;بوشهر: قسب، کبکاب، صمرون، شکر، سیسی، حلَو، سروری، زندنی، خشن خار، استک سرخو، مرسو، خاصویی، جمادی، بیرمی، تی رس، شهابی، لش، کندی، خنیزی، سمیلی، خضروی، گنتار، بریمی، شیخ عالی، زامردو، ده دارب، اهرمی، خاویزی، خاور، مکتی، شاخونی، مصلی، جوزی، غصاب و ردستی</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام خرمای&nbsp;هرمزگان:&nbsp;<a title="خرما پیارم" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما پیارم</strong></a>&nbsp;، مرداسنگ، هلیلی،&nbsp;<a title="خرما مضافتی" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما مضافتی</strong></a>&nbsp;، خاصویی ، خنیزی ، شاهانی ، کریته ، زرک و کلک سرخ.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی خرما در&nbsp;جیرفت:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خرمای مضافتی(مرغوب ترین&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;جهان)، عالی مِهتِری، شِکَری (این دو از زودرس ترین گونه های خرما هستند که بیشتر مصرف محلی دارند)، کلوته(کلیته)، مرداسنگ(تنها خرمای طبع سرد دنیا) ،هلیلی، خَنیزی، رُوغنی،&nbsp;<a title="خرما شاهانی " href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما شاهانی</strong></a>&nbsp;،<a title="خرما زاهدی" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما زاهدی</strong></a>&nbsp;،خضراوی ،رَبی ،نگار(میوه هایی بسیار کشیده دارد) ،گاردیال، قربانی، آجیلی</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در غرب&nbsp;خوزستان:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لیلوئی، برحی،&nbsp;<a title="خرما زاهدی" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما زاهدی</strong></a>&nbsp;، دیری، اشکر و بریم، حلاوی، بلیانی، سویدانی، هداک، شکر، بنت السب، دگل زرد، خضراوی، استعمران، بوبکی، چبچاب، مشتوم، جهرمی، عموبحری، دگل سرخ، فرسی، هدل، خصاب، حمراوی، حساوی، اسحاق، جوزی و گنتار</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی خرما در&nbsp;بم&nbsp;و&nbsp;نرماشیر:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="خرما مضافتی بم" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%85" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما مضافتی بم</strong></a>&nbsp;، کروت، قندشکن(سنگ شکن)،&nbsp;<a title="خرما ربی" href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%DB%8C" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما ربی</strong></a>&nbsp;، خریک، هلیله ای</span></p> text/html 2016-09-13T06:20:27+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان اصطلاحات نخل و خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/18 <p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در مناطق خرماخیز ایران اصطلاحات و&nbsp;واژه‌های فارسی&nbsp;زیادی در ارتباط با نخلکاری رواج دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مچ مُخ، مُغ یا مُه به معنی نخل هم است. نام تنگه و منطقه هرمز هم از اهورامزدا و هرمزد و هورمزد تشکیل شده‌است.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فَسیل: ساقه اصلی درخت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;.در جیرفت به پاجوش نخل گفته میشود.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تیم: هر چه از فسیل بروید اعم از تنه و پاجوش.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تیم فسیل: آنچه در کنار تنه اصلی می‌روید.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مُه‌کُشَک یا مخ کش&nbsp;: درختچه‌ای که از تنه فسیل برآید.در بم و نرماشیر به آنها جنگ می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اَبار: گردی که از نخل نر ترشح می‌شود.در&nbsp;بم&nbsp;و&nbsp;نرماشیر&nbsp;به آنها بو می گویند.در جیرفت و میناب به آن ایوار میگویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گله‌بشکن&nbsp;یا تَرَکی: از آفت‌های نخل.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تازوغ: سوسکی از آفت‌های نخل.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مُشتاب: اتاقک یا سیلویی برای دانه‌دانه کردن و شیره‌گیری از&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;.&nbsp;</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پنگ: خوشه</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تاره: خوشه نخل، زمانی که در غلاف خود قرار دارد و هنوز چوبی نشده است .</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پریچه یا پیرچه: الیاف اطراف برگ&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;که چسبیده به تنه درخت است. پریچه در بعضی مناطق به‌عنوان اسکاچ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در استان بوشهر همان «&nbsp;لیف&nbsp;» نامیده می شود .در جیرفت به آنها سیس می گویند. در بم و نرماشیر به آنها سی سی می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پیش: برگ درخت خرما</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پاگنه: انتهای پیش که متصل به درخت&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;است. در استان بوشهر این بخش «&nbsp;تاپول&nbsp;» نامیده می شود .در جیرفت به آنها تَگ می گویند. در بم و نرماشیر به آنها لتی می گویند.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دُم باز: خرمایی که نیمی از آن رسیده و حالت&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;داشته و نیمه ی بالایی به حالت خارک یا نارس باشد</span></li></ul> text/html 2016-09-13T06:19:59+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرما در ایران http://dates-palm.mihanblog.com/post/17 <p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مصرف سرانه&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در ایران ۷ کیلوگرم است که میانگینی از مصرف سرانه ۲۵ کیلوگرمی استان‌های جنوبی و ۱ کیلوگرمی سایر استان‌ها می‌باشد. در ایران به طور سالانه، ۱ میلیون تن خرما تولید می‌شود که عمده مصرف داخلی آن در ماه رمضان صورت می‌گیرد. از میان محصول&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;هر سال ایران، ۱۰ درصد برای&nbsp;<a title="صادرات خرما" href="http://irkhorma.ir/content/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>صادرات خرما</strong></a>&nbsp;به کشورهای دیگر اختصاص می‌یابد، ۵۰ درصد به مصرف داخلی می‌رسد و ۴۰ درصد هم در مراحل مختلف برداشت محصول، ضایع‌شده و از بین می‌روند.</span></p><h3 style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span id=".D8.A7.D8.B1.D9.82.D8.A7.D9.85_.D8.AE.D8.B1.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86" class="mw-headline" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام خرمای ایران</span></h3><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در بلوچستان ایران:خرمای مضافتی(مرغوب ترین&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;جهان)، ربّی، شَکَری، حلیله، آبروگن، کَلَگی، چربان، حاشه ای، جوانداک، اشکنجک، پُپو، دِسکی، وردیوار، بَرنی، کلوت، مُلسی، کروچ،</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام&nbsp;بومی&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در&nbsp;بوشهر: قسب، کبکاب، صمرون، شکر، سیسی، حلَو، سروری، زندنی، خشن خار، استک سرخو، مرسو، خاصویی، جمادی، بیرمی، تی رس، شهابی، لش، کندی، خنیزی، سمیلی، خضروی، گنتار، بریمی، شیخ عالی، زامردو، ده دارب، اهرمی، خاویزی، خاور، مکتی، شاخونی، مصلی، جوزی، غصاب و ردستی</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام خرمای&nbsp;هرمزگان:&nbsp;خرمای پیارم&nbsp;، مرداسنگ، هلیلی، مضافتی، خاصویی ، خنیزی ، شاهانی ، کریته ، زرک و کلک سرخ.</span></li><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی خرما در&nbsp;جیرفت:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خرمای مضافتی(مرغوب ترین&nbsp;<a title="رطب" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>رطب</strong></a>&nbsp;جهان)، عالی مِهتِری، شِکَری (این دو از زودرس ترین گونه های&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;هستند که بیشتر مصرف محلی دارند)، کلوته(کلیته)، مرداسنگ(تنها خرمای طبع سرد دنیا) ،هلیلی، خَنیزی، رُوغنی، شاهانی ،زاهدی ،خضراوی ،رَبی ،نگار(میوه هایی بسیار کشیده دارد) ،گاردیال، قربانی، آجیلی</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی خرما در غرب&nbsp;خوزستان:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لیلوئی، برحی، زاهدی، دیری، اشکر و بریم، حلاوی، بلیانی، سویدانی، هداک، شکر، بنت السب، دگل زرد، خضراوی، استعمران، بوبکی، چبچاب، مشتوم، جهرمی، عموبحری، دگل سرخ، فرسی، هدل، خصاب، حمراوی، حساوی، اسحاق، جوزی و گنتار</span></p><ul style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام بومی&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;در&nbsp;بم&nbsp;و&nbsp;نرماشیر:</span></li></ul><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مضافتی، کروت، قندشکن(سنگ شکن)، ربی، خریک، هلیله ای</span></p><div><br></div> text/html 2016-09-13T06:19:00+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان 10 خواص عجیب خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/16 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;گیاهی تک‌لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها است که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و برگهای آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ تا ۲۰ متر یا بیشتر می‌رسد.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">در اینجا برای اشنایی بیشتر با&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;که در کشورمان نیز به وفور یافت می شود، برخی از خواص آن ذکر می شود:&nbsp;</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">1- طبع&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;گرم و خشك است. 2. برای رفع خشونت و نرم كردن سینه 50 گرم خرما در 1000 گرم آب جوشانده صاف نموده روزی 2 تا 3 استكان بخورید. البته این برای افراد سرد مزاج بسیار خوب است.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای تقویت كلیه از شربت فوق استفاده كنید.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كسانی كه درد كمر یا درد مفاصل دارند می توانند از شربت خرما كه در شماره 2 آمده است استفاده كنند.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;با شنبلیله خورده شود جهت سنگ مثانه مفید است.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای تقویت نیروی جنسی خرما را در شیر تازه خیس كرده كمی دارچین بزنید و صبح به عنوان صبحانه بخورید و سپس كمی شیر بالای آن میل كنید.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;البته برای گرم مزاجان زیاد خوب نیست.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; كسانی كه می‌خواهند سنگ مثانه‌شان خرد شود از دمكردة آن استفاده كنند (دم كرده هسته&nbsp;<strong><a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">خرما</a>&nbsp;</strong>) و دم كردة آن بسیار قابض است و كسانی كه یبوست دارند سعی كنند در هنگام استفاده از دم كردة خرما از غذاهای ساده و ملین استفاده كنند.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به خاطر وجود ویتامین B در&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;میوه خوبی برای تعادل اعصاب و نیز باعث رشد است.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فسفری كه در&nbsp;<a title="خرما" href="http://irkhorma.ir/" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><strong>خرما</strong></a>&nbsp;وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول‌های عصبی می ‌شود.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; text-align: -webkit-right;">10.&nbsp; برای كمبود آهن بسیار مفید است.</span></span> text/html 2016-05-03T07:15:21+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان دانستنی های خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/15 <p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خرما از جمله مواد غذایی است که می تواند تکمیل کننده صبحانه و شیرینی بخش سفره باشد .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">علاقه مندان به غذای کامل و مقوی می توانند از خرما در تهیه غذاهای خود استفاده کنند . در صورتی که از خرما در تهیه پاستا استفاده شود چسبندگی خوبی به پاستا می دهد . اما ارزش این میوه بیش از شیرین کردن کارامل است . در این مقاله به ذکر تعدادی از&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>دانستی های خرما</strong></span></a>&nbsp;که ممکن است با آنها آشنا نباشید می پردازیم .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- معادل انگلیسی خرما Date است که از واژه یونانی Daktylus به معنای انگشت گرفته شده است.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- یک فنجان خرما حدود 400 کالری انرژی دارد که 27 درصد پتاسیم و 48 درصد فیبری که بدن انسان روزانه به آنها احتیاج دارد را تامین می کند .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- افراد بسیار کمی به&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>رطب</strong></span></a>&nbsp;آلرژی دارند .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- خرما را درخت زندگی می نامند ، زیرا درخت و میوه آن کاربردهای زیادی از نظر استفاده به عنوان متریال در ساختمان سازی و استفاده در سبد غذایی دارد .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- هسته خرما می تواند سالیان درازی را منتظر فراهم شدن شرایط مناسب بماند تا جوانه بزند .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- اقوام بین النهرین باستان رطب را به عنوان داروی تقویت کننده غریزه جنسی می شناختند .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- در تصاویر هیروگلیف به جا مانده از مصر باستان از تصویر کامل نخل خرما به عنوان نشانه سال ها استفاده می شده است و به این شکل بوده است که هر نخل نماد یک سال و هر برگ نخل نماد یک ماه بوده است .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- سه درصد از کل زمین های کشاورزی کره زمین به تولید خرما اختصاص دارد . این نخلستان ها در مجموع سالانه چهار میلیون تن&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>خرما</strong></span></a>&nbsp;تولید می کنند .</span></p> text/html 2016-05-03T07:08:47+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرما و دیابت http://dates-palm.mihanblog.com/post/14 <p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سوالی که ممکن است برای بسیاری از افرادی که به بیماری دیابت مبتلا هستند پیش بیاید این است که آیا می توان به جای قند از&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>خرما</strong></span></a>&nbsp;استفاده نمود ؟</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">برای پاسخ به این سوال ابتدا باید میزان قند موجود در خرما و حبه قند را با هم مقایسه نمود . واقعیت این است که میزان قند موجود در خرما با حبه قند تفاوت چندانی ندارد و قند موجود در خرما تنها کمی پایین تر است . از طرف دیگر بسیاری از افراد به بهانه این که قند موجود در&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>خرما</strong></span></a>&nbsp;فروکتوز به معنای قند میوه است مصرف عادی آن را به بیماران دیابتی توصیه می کنند . تفاوت اصلی فروکتوز – که در میوه هایی مثل خرما وجود دارد - با سایر قندها در این است که فروکتوز دیرتر جذب می شود و این قند هنگامی که جذب شود قند خون را بالا می برد .</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پس اولا قند موجود در خرما با حبه قند تفاوت چندانی ندارد ، زیرا قند موجود در یک عدد خرما با وزن ده گرم با یک حبه قند با وزن 5 گرم تقریبا یکسان است . ثانیا تنها تفاوت اصلی قند موجود در خرما با سایر قندها این است که دیرتر جذب خون می شود ، اما هنگامی که جذب شد قند خون را تغییر می دهد . از این مطالب نتیجه می گیریم که افراد مبتلا به دیابت در رژیم غذایی خود هنگام مصرف&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>خرما</strong></span></a>&nbsp;تمام نکاتی را که در مصرف قند و شکر و سایر مواد غذایی شیرین رعایت می کنند باید به کار ببرند .</span></p> text/html 2016-05-02T09:49:32+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خواص هسته خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/13 <div><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">هسته خرما نیز مانند میوه آن دارای خواص دارویی زیادی است . به همین منظور در این مقاله به بررسی&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7"><b>خواص هسته خرما</b></a>&nbsp;و تاثیرات دارویی آن می پردازیم .</p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">در صورتی که از آبریزش چشم رنج می برید ، برای درمان آن باید هسته خرما را بکوبید و بجوشانید . سپس با صاف کرده آن چشمان خود را شستشو دهید</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">برای برطرف کردن زخم چرکی می توانید هسته خرما را سوزانده و در محل زخم قرار دهید . همچنین برای افزایش نور چشم می توان سوخته هسته خرما را پس از آسیاب کردن به صورت سرمه چشم استفاده کرد .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">حریره تهیه شده از آرد هسته&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/"><b>خرما</b></a>&nbsp;در بهبود اسهال شدید موثر است .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">هسته این میوه میزان شیردهی بانوان را به خوبی افزایش می دهد .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">برای خرد کردن سنگ مثانه و کلیه ، هسته خرد شده خرما را جوشانده و آب آن را میل کنید .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">جهت کاهش درد دندان هسته این میوه را روی دندان قرار دهید .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">بخور هسته خرما علاوه بر کاهش دردهای مفصلی در بازگشت رحم به جای اولیه اش پس از زایمان موثر است .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">بررسی ها نشان می دهد که یکی از مهم ترین&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7"><b>خواص هسته خرما</b></a>&nbsp;پیشگیری از سرطان است . ویژگی دیگری که در بررسی ها مشخص شده ، جلوگیری از آسیب به ساختار دی ان ای انسان است .</span></p><p style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">هسته خرما منبع غنی آنتی اکسیدان ها است .</span></p></div> text/html 2016-05-02T06:03:20+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان بسته بندی خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/12 <div><p dir="RTL" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;">آخرین مرحله در فرآیند تولید خرما بسته بندی آن است كه به منظور جلوگیری از آلودگی خرما و آفت زدن آن و سالم ماندن محصول هنگام جابجایی انجام می شود .&nbsp;<strong><a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">بسته بندی خرما</a>&nbsp;</strong>به دو صورت با هسته و بدون هسته صورت می گیرد .</p><p dir="RTL" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">بسته بندی خرمای با هسته</span></p><p dir="RTL" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ابتدا خرماهای باهسته بررسی شده و محصولاتی كه سایزهای غیر عادی دارند و یا طی فرآیندهای قبلی تولید خرما به آنها آسیب رسیده است جدا می شوند . پس از آن هر دسته از محصول با توجه به وزن مشخص شده به قسمت مربوطه جهت بسته بندی انتقال داده می شوند و داخل دستگاه&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title="" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بسته بندی خرما</strong></span></a>&nbsp;قرار می گیرند . از آنجا كه داخل پلاستیك شفاف قابل رویت و مشتری پسند تر است اكثرا در بسته بندی خرما از پلاستیك شفاف استفاه می شود . خود بسته پلاستیكی داخل بسته كارتنی قرار می گیرد . مشخصات هر خرما نیز روی بسته كارتنی نوشته می شود .</span></p><p dir="RTL" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title="" style="color: blue; text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>بسته بندی خرما</strong></span></a>&nbsp;ی بدون هسته</span></p><p dir="RTL" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 14.6667px; line-height: 27.8667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خرماهایی كه در مرحله قبلی جدا شدند و از نظر ظاهری دارای اشكال هستند و كیفیت كمتری دارند به صورت جداگانه به عنوان خرمای درجه دو و سه بسته بندی می شوند . معمولا این محصولات بدون هسته ارائه می شوند .&nbsp;</span></p></div> text/html 2016-04-26T08:49:11+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان روش های تکثیر خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/11 <div>تکثیر خرما از طریق روش های مختلفی امکان پذیر است . در این مقاله به بررسی&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>روش های تکثیر خرما</b></a>&nbsp;و مزایا و معایب هر روش می پردازیم .</div><div><br></div><div>1- تکثیر بذری : در این روش بذر یا همان هسته خرما در زمین کاشته می شود . شیوه بذری که قدیمی ترین راه ازدیاد خرما نیز هست ، معایب بزرگ زیادی دارد ، از جمله : الف) به ازای چندین نخل خرمای ماده وجود یک نخل نر برای گرده افشانی و بارور شدن این درخت ها کافی است . نخل&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a>&nbsp;تک جنسیتی است ، یعنی هر نخل یا نر است یا ماده . تا هنگامی که این درخت گل ندهد نمی توان به جنسیت آن پی برد . &nbsp;در روش تکثیر بذری ممکن است تعداد نخل های نر بیش از میزان مورد نیاز شوند و این امر باعث بالا رفتن هزینه ها خواهد شد . ب) کیفیت محصولی که با این روش به دست می آید چندان مطلوب نیست .</div><div><br></div><div>2- روش تکثیر پاجوش : هر نخل خرما پا جوش هایی ایجاد می کند که آنها را جهت تکثیر از درخت مادر جدا می کنند و در جای دیگر می کارند . هنگام انتخاب پاجوش ها به سلامت نخل مادر توجه می شود . روش تکثیر پاجوش شیوه ای ارزان و متداول ترین شیوه&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>ازدیاد خرما</b></a>&nbsp;در ایران است .</div><div><br></div><div>این روش نیز معایبی دارد که عبارتند از : الف) انجام این کار به تخصص بالایی نیاز دارد . ب) احتمال گیرایی پاجوش پایین است ج) پاجوش انواع مرغوب ( مانند پاجوش&nbsp;<b><a href="http://irkhorma.ir/catproduct/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85" target="" title="">خرمای پیارم</a>&nbsp;</b>) با قیمت های بسیار بالا به فروش می رسند .</div><div><br></div><div>3- روش تکثیر کشت بافت : شیوه ای است که در آزمایشگاه انجام می شود و در مدت کوتاهی به نتیجه می رسد و به دو صورت رویان زایی و اندام زایی انجام می شود که مورد اول رایج تر است .</div><div><br></div><div>مزایای روش کشت بافت عبارتند از : الف) عدم محدودیت زمانی و فصلی در انجام عملیات تکثیر ب) درصد موفقیت بیشتر در بقای نهال خرما نسبت به روش های قبلی ج) در این روش نهال زودتر به میوه دهی می رسد و به طور کلی رشد سریع تری دارد .</div><div><br></div><div>معایب&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>روش تکثیر خرما</b></a>&nbsp;از طریق کشت بافت : الف) احتمال بروز تغییرات ژنتیکی در خرما و به وجود آمدن تغییرات نامتعارف در خصوصیات ظاهری نخل و میوه آن ب) استفاده از این روش مستلزم فناوری پیشرفته و صرف هزینه های زیادی است .</div> text/html 2016-04-19T11:06:43+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرما در بارداری http://dates-palm.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">همان طور که می دانیم دوران بارداری یکی از دوران های مهم و حساس در زندگی است . تغذیه در دوران بارداری نقش مهمی دارد و یکی از مواد غذایی که در زمان بارداری مصرف آن اثر بخشی مثبتی دارد&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a>&nbsp;است . دلیل آن هم وجود مواد معدنی فراوان از جمله شکر سریع الجذب ، پروتئین ، آهن ، پتاسیم ، فیبر ، منیزیم ، اسید فولیک و ویتامین کا در خرما است .&nbsp; کارشناسان عسل و خرما را به عنوان بهترین تامین کننده قند مورد نیاز زنان باردار معرفی می کنند . عدس پلو با&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a>&nbsp;می تواند شام مفیدی در این دوران باشد . مصرف خرما در اواخر بارداری به آسان شدن زایمان کمک می کند . در ماه نهم بارداری مصرف آن به همراه شیر توصیه شده است . در ماه اول بارداری نیز بهتر است که روزانه دو عدد از این میوه به صورت ناشتا میل شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پیامبر اکرم (ص) به زنان زائو خوردن خرما را برای به دنیا آوردن فرزند صبورو بردبار توصیه می نماید . خدا در سوره مریم&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>رطب</b></a>&nbsp;را به عنوان غذایی کامل برای زنان باردار معرفی می کند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></p> text/html 2016-04-19T10:41:33+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرما چیست http://dates-palm.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">میوه درخت نخل را در فارسی رایج نخل می نامند . در زبان انگلیسی به&nbsp;</span><a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;Date <span lang="AR-SA" dir="RTL">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Date Palm <span lang="AR-SA" dir="RTL">گفته می شود. نام علمی آن نیز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Phoenix dactylifera <span lang="AR-SA" dir="RTL">است . نخل خرما جزو درختان گرمسیری به شمار می رود و به طور کلی در مناطق گرم و خشک بهتر رشد می کند . نخل خرما برای رسیدن میوه هایش به هوای گرم و دمای بالا نیاز دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در کشورهای عربی و جنوب ایران از میوه&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a>&nbsp;به عنوان یکی از غذاهای اصلی استفاده می شود . اما در اروپا و کشورهای غربی بیشتر از آن در کیک ها و دسرها و سالادها استفاده می شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دوران دوم زمین شناسی به عنوان زمان پیدایش خرما معرفی می شود . خاستگاه باستانی خرما به صورت دقیق مشخص نیست ، اما گفته می شود که نخل های آن از زمان های دوربین رودهای بزرگ فرات و نیل به وفور وجود داشته است . عده ای نیز احتمال می دهند که خرما ابتدا در مصر و عراق کنونی وجود داشته است و از آنجا به سایر نقاط انتقال یافته و کشت شده است . در مورد اروپا مساله مشخص است ، اعراب&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/" target="" title=""><b>خرما</b></a>&nbsp;را به اسپانیا انتقال دادند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></p> text/html 2016-04-19T10:08:22+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان فروش خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از آنجا که ایران یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده خرما در جهان است ، بحث میزان صادرات و&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>فروش خرما</b></a>&nbsp;ایرانی یکی از بحث های مهم در زمینه صادرات مواد غذایی است . با وجود این که ایران سومین تولید کننده خرما جهان است ، به دلیل عدم توجه به بحث بسته بندی و ضعف صنعت بسته بندی خرما در کشور ، در جایگاه هفتم&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>فروش خرما</b></a>&nbsp;و صادرات آن قرار گرفته است . در واقع صنعت بسته بندی خرما کشور از عدم بهره وری تکنولوژی روز رنج می برد و این در حالی است که امکانات ایران پس از کشورهای تونس ، الجزایر ، عراق ، مصر ، امارات و پاکستان در رده هفتم از نظر فروش خرما قرار گرفته است . شایعاتی درباره فروش خرما ایرانی توسط این کشورها نیز وجود دارد که این مساله در مورد پاکستان قطعی است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مشکل دیگری که در زمینه سود حاصل از&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>فروش خرما</b></a>&nbsp;وجود دارد راندمان و بازدهی پایین خرمای ایرانی است . برای مثال بازدهی خرمای مصری حدود پنج برابر محصول داخلی است. در واقع کسی که در ایران به کشت خرما مشغول است باید زمینی به اندازه پنج برابر یک مصری داشته باشد تا بتواند محصولی به اندازه نخل دار مصری برداشت کند . نیاز به متراژ زمین بیشتر هزینه ها را بالا برده و باعث کاهش سود حاصل از فروش و صادرات می شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .</span></p> text/html 2016-04-19T09:30:36+01:00 dates-palm.mihanblog.com زهرا مرزبان خرید خرما http://dates-palm.mihanblog.com/post/7 <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از آنجا که خرما یکی از مواد غذایی پر مصرف (به ویژه در ماه رمضان) در سبد غذای هر ایرانی است نکاتی وجود دارند که هنگام&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>خرید خرما</b></a>&nbsp;باید به آنها توجه نمود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در هنگام خرید خرما می توان با توجه به طعم و رنگ آن به رسیده یا کال بودن آن پی برد . البته بیشتر خرماهایی که در بازار ایران یافت می شوند به صورت رسیده عرضه می شوند .&nbsp; میزان کمی از این محصول نیز به صورت کال به فروش می رسد که طعم گس دارند و زرد رنگ و یا قرمز رنگ هستند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در هنگام&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>خرید خرما</b></a>&nbsp;ضمن توجه به اندازه و طعم و رنگ آن باید به سلامت بودن آن هم توجه شود تا آثار شکرک ، کرم خوردگی و امثالهم در آن مشهود نباشد</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از&nbsp;<a href="http://irkhorma.ir/article/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" target="" title=""><b>خرید خرما</b></a>&nbsp;در فصل تابستان و به طور کلی زمان هایی که هوا گرم است آن را در یخچال نگهداری کنید تا ترش نشود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">نکته که پس از خرید باید به آن توجه شود نگهداری خرما است . سوالی که ممکن است برای بسیاری از مصرف کنندگان این میوه به وجود بیایید ، این است آیا خرما را حتما باید در یخچال نگهداری کرد ؟ در پاسخ باید گفت که خرما خشک را در بیرون یخچال هم می توان نگهداری کرد . اما خرما تازه و رطب در صورت نگهداری در خارج یخچال در مدت کوتاهی ترش می شود . پس بهتر است خرما تازه پس از خرید در یخچال گذاشته شود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span> . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>